ตำบลตาลโกน

From Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(0 votes)

แม่แบบ:กล่องข้อมูล ตำบล แม่แบบ:กล่องข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบล

ตาลโกน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ[1]

ประวัติ

ตำบลตาลโกนได้รับการก่อตั้งโดยมีความเกี่ยวพันกับตำบลตาลเนิ้ง เนื่องจากเปลี่ยนชื่อมาจาก "ตำบลตาลเนิ้งใหม่" ซึ่งอธิบายได้ว่าทางราชการได้แบ่งแยกพื้นที่บางส่วนของตำบลตาลเนิ้งออกมาตั้งเป็นตำบลตาลเนิ้งใหม่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2501[2] ต่อมาทางราชการได้แบ่งพื้นที่ในตำบลตาลเนิ้ง (เดิม) ออกไปอยู่ในการปกครองของตำบลตาลเนิ้งใหม่กับตำบลพันนา พร้อมประกาศยุบตำบลตาลเนิ้ง (เดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา[3] และเปลี่ยนชื่อตำบลตาลเนิ้งใหม่เป็นตำบลตาลเนิ้ง

ต่อมาพื้นที่ตำบลตาลเนิ้ง (ใหม่) มีพื้นที่กว้างขวางยากต่อการปกครอง จึงได้แบ่งแยกทางด้านทิศตะวันตกออกมาตั้งตำบลเพิ่ม ชื่อ ตำบลตาลเนิ้งใหม่ (ครั้งที่ 2)[4] จำนวน 8 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ได้มีการประกาศจัดตั้ง "สภาตำบลตาลเนิ้ง" ในพื้นที่ตำบลตาลเนิ้ง (ใหม่ครั้งที่ 1)[5] จนกระทั่งสภาตำบลตาลเนิ้ง (ใหม่ครั้งที่ 1) ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง[6] มาจนปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517 ได้มีการประกาศจัดตั้ง "สภาตำบลตาลเนิ้งใหม่" ในตำบลตาลเนิ้งใหม่ (ครั้งที่ 2)[7] พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อตามชื่อหมู่ที่ 1 บ้านตาลโกน ตำบลตาบเนิ้งใหม่ เป็น "สภาตำบลตาลโกน" จนได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกนเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล[8]

อาณาเขต

การแบ่งเขตการปกครอง

ปัจจุบัน ตำบลตาลโกนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านตาลโกน
 • หมู่ที่ 2 บ้านโคกพุทรา
 • หมู่ที่ 3 บ้านโคกกลาง
 • หมู่ที่ 4 บ้านเล่า
 • หมู่ที่ 5 บ้านโคกพุทราหรือบ้านโคกสุวรรณ
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองตอกแป้น
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสนแปน
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองดินดำ
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองแสง
 • หมู่ที่ 10 บ้านตาลโกน
 • หมู่ที่ 11 บ้านโคกพุทรา

อ้างอิง

แม่แบบ:รายการอ้างอิง แม่แบบ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร

 1. ไทยตำบลดอดคอม. "ข้อมูลตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaitambon.com/tambon/471216 แม่แบบ:Webarchive 2548-2558. สืบค้น 14 พฤศจิกายน 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอสว่างแดนดิน...2502.PDF ราชกิจจานุเบกษา 76 (7 พิเศษ):1. 12 มกราคม 2502
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอสว่างแดนดิน...2503.PDF ราชกิจจานุเบกษา 77 (19):804. 15 มีนาคม 2503
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอสว่างแดนดิน...2513.PDF ราชกิจจานุเบกษา 87 (88):2657. 22 กันยายน 2513
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):53. 24 สิงหาคม 2516
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (9 ง):167. 30 มกราคม 2539
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 91 (87):36. 22 พฤษภาคม 2517
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (9 ง):167. 30 มกราคม 2539


You are not allowed to post comments.