ตู้แช่แข็งยูแอลที

From Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(0 votes)

แม่แบบ:Short description

ไฟล์:Revco -80 freezer pl.jpg
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ แม่แบบ:Nowrapแบบแนวตั้งมาตรฐาน

ตู้แช่แข็งยูแอลที (แม่แบบ:Lang-en) เป็นตู้เย็นที่สามารถเก็บของได้ในอุณหภูมิแม่แบบ:Nowrap[1] ตู้อาจเรียกด้วยว่า ตู้แช่แข็ง -80 หรือ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 เป็นการระบุอุณหภูมิที่ใช้กันมากที่สุด[2] ตู้มีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน

การใช้

ไฟล์:ALSPAC biological samples in freezer.jpg
นักวิทยาศาสตร์กำลังใส่ตัวอย่างในตู้แช่แข็งยูแอลที

ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตอาจต้องเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตไว้ในที่เก็บซึ่งมีอุณหภูมิต่ำมากในระยะยาว (รวมทั้งการใช้ระบบโซ่เย็นในระดับต่างแม่แบบ:Nbspๆ) ตัวอย่างที่เก็บรวมทั้งดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน วัสดุที่สกัดจากเซลล์ หรือสารรีเอเจนต์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อตัวอย่าง จึงต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำมากแม่แบบ:Nowrap นี้เทียบกับการเก็บตัวอย่างระยะสั้นแม่แบบ:Nbspๆ ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งธรรมดาที่มีอุณหภูมิแม่แบบ:Nowrap[3]แม่แบบ:Failed verification

ตัวอย่างทางชีวภาพในตู้แช่แข็งยูแอลทีมักเก็บในหลอดพอลิเมอร์ โดยปกติใส่ลงในกล่องที่ทำจากกระดาษแข็ง พลาสติกพอลิเมอร์ หรือวัสดุอื่นแม่แบบ:Nbspๆ อีก หลอดไมโครทิวบ์ (หลอดทดลองขนาดเล็กแม่แบบ:Nbspๆ) จะใส่ในกล่องที่แบ่งเป็นช่องแม่แบบ:Nbspๆ ดังนั้น แต่ละกล่องจึงใส่หลอดได้ถึง 64, 81 หรือ แม่แบบ:Nowrap ตู้แช่แข็งยูแอลทีขนาดปกติจะใส่กล่องเช่นนี้ได้ แม่แบบ:Nowrap[4]

ไฟล์:Lab Freezer (149437499).jpg
รูปแสดงกล่องที่มักใช้เก็บตัวอย่างแล้วใส่ในตู้แช่แข็งในห้องปฏิบัติการ

นอกจากการใช้ทางวิทยาศาสตร์แล้ว อุตสาหกรรมประมงบางส่วน (เช่น ที่จับปลาทูน่า) ก็ต้องใช้ตู้แช่แข็งเช่นนี้ด้วย

ตู้แช่แข็งมักติดระบบสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งเหตุการณ์ความล้มเหลวในการรักษาความเย็นแก่บุคลากร

ช่วงเวลาทำให้เย็น (pull down time)

ช่วงเวลาทำให้เย็นหมายถึงระยะเวลาที่ตู้เย็นใช้ในการลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิห้องจนถึงอุณหภูมิตามที่ต้องการคือแม่แบบ:Nowrap ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับฉนวนความร้อนที่ใช้ ประสิทธิภาพของระบบคอมเพรสเซอร์ และชั้นโลหะที่ติดไว้ในตู้ ในต้นคริสต์ศตวรรษที่แม่แบบ:Nbsp21 ตู้อาจย็นลงถึงอุณหภูมิที่ต้องการภายใน แม่แบบ:Nowrap

พลังงาน

เพราะอุณหภูมิต่ำมาก ตู้แช่เแข็งชนิดนี้จึงเปลืองไฟฟ้ามาก[5] จึงมีค่าใช้จ่ายสูง ยกตัวอย่างเช่น ในปีแม่แบบ:Nbsp2010 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีตู้แช่แข็งแบบนี้กว่าแม่แบบ:Nowrap ซึ่งกินไฟกว่า แม่แบบ:Nowrap โดยเสียค่าไฟถึง แม่แบบ:Nowrap (ประมาณ แม่แบบ:Nowrap) ตู้แช่แข็งรุ่นใหม่แม่แบบ:Nbspๆ ปกติจะกินไฟน้อยกว่า[6]

เมื่อเร็วแม่แบบ:Nbspๆ นี้ นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเริ่มเสนอให้ตั้งอุณหภูมิที่ แม่แบบ:Nowrapแทนที่ -80 เพราะใช้ไฟน้อยกว่าและทำให้ใช้ได้ทนกว่า[7][8]

ขึ้นอยู่กับขนาดตู้ การเปิดปิด และจำนวนตัวอย่างที่แช่แข็ง ตู้อาจกินไฟถึง 11 กิโลวัตต์ ช.ม./วัน หรือยิ่งกว่า ดังนั้น จึงควรใช้ฉนวนกันความร้อนที่ดีสุด การมีช่องที่มีประตูปิดเล็กแม่แบบ:Nbspๆ ชั้นในจะช่วยลดการเสียความเย็นเมื่อเปิดประตูใหญ่ การจับเกาะเป็นน้ำแข็งควรลดให้มีน้อยสุด ตู้แช่แข็งรุ่นใหม่ปกติจะใช้พัดลมและคอมเพรสเซอร์ที่ปรับความแรงได้ ซึ่งอาจลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ได้ถึงแม่แบบ:Nowrap

วงจรการทำความเย็น

ตู้แช่แข็งที่ใช้ระบบการทำความเย็นเป็นลำดับโดยใช้สารทำความเย็นที่เหมาะกับอุณหภูมิต่างแม่แบบ:Nbspๆ กัน ซึ่งเรียกว่า ระบบ cascade refrigeration (CR) อาจกินไฟถึง 20แม่แบบ:Nbspเท่าของตู้เย็นที่ใช้ในบ้าน สารทำความเย็นยังเป็นแก๊สเรือนกระจก โดยปกติเป็นไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนชนิด R-508B[5] แต่ตู้แช่แข็งรุ่นใหม่ใช้แก๊สไฮโดรคาร์บอนแบบผสม โดยมักผสมอีเธน (ethane) กับโพรเพน ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึงแม่แบบ:Nowrap เทียบกับตู้ที่ใช้คลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนดั้งเดิมแม่แบบ:ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน

ไฟล์:Cascade refrigeration (two-cycle) process schematic diagram.png
ผังแสดงกระบวนการทำความเย็นเป็นลำดับ (cascade refrigeration) แบบ 2 ชั้น

ดูเพิ่ม

เชิงอรรถและอ้างอิง

แม่แบบ:รายการอ้างอิง


You are not allowed to post comments.